Thursday, 20 September 2012

hey bahan rebakan bandar di lembah klang


-->                                 contoh rebakan bandar yang kian berlaku

Kajian rebakan bandar wilayah metropolitan Lembah Klang Langat dilatar belakangi oleh adanya perkembangan paradigm bandar di dunia yang terdiri atas beberapa konsep. Antara konsep tersebut adalah central place, growth pole, growth centre, secondary cities dan city cluster development. Berikut dijelaskan satu perssatu.

1. Central Place (CP) [5,6,9,23]

–Diperkenalkan pertama oleh Walter Christaller (1933) bahawa terdapat pola sistematik antara lokasi dan saling hubung kait bandar-bandar yang dibuat secara ideal. Wilayah Bandar dan industri perkilangan membekalkan pengelolaan terhadap bandar satelit yang memiliki barang perkilangan di gudang-gudang untuk distribusi tempatan dan distribusi retail dalam bentuk hexagonal bandar.
–Central place ialah sebuah petempatan atau bandar yang menyediakan satu atau lebih perkhidmatan untuk penduduk yang ada di sekitarnya. Besar kecilnya petempatan (sekolah, kedai, dsb.) bergantung threshold seperti jumlah penduduk, perubahan selera dan adanya pengganti.
–Konsep ini lemah kerana secara nyata tidak dijumpai bandar yang betul-betul luas dan datar, intervensi kerajaan dapat mengimlakkan lokasi industri, persaingan sempurna antara firm tidak nyata terjadi, orang cenderung bervariasi dalam memilih lokasi belanja dan tidak mesti dekat kerana alasan wisata.
2. Growth Pole (GP) [1,2]
–Diperkenalkan Francois Perroux tahun 1949, growth poles dikenal sebagai sebuah industri atau kumpulan firma sebuah industri. Disebut sebagai ruang ekonomi yang abstrak.
–Kaitan dengan bandar: perubahan sistem bandar terpengaruh kerana ekonomi luaran (biaya bahan pencemar), agglomeration and linkages (forward dan backward).
–Kenyataan menunjukkan bahawa wilayah metropolitan memiliki fungsi growth pole yang lebih pendek daripada periphery dan sektor utama GP telah beralih dari sumber alam menjadi berasas manusia.
3. Growth Center (GC) [3,4,22]
–Albert Hirschman (1958) menggunakan istilah polarisasi untuk menunjukkan impak negatif growth pole di sekitar wilayah. Trickling down dia gunakan untuk impak positif atau gabungannya (+/-) untuk wilayah yang berbatasan. Gunnar Myrdal (1957), menggunakan istilah backwash and spread untuk konsep yang sama dengan Hirschman's polarization dan trickling down. Boudeville (1966) menggunakan konsep wilayah homogenous, polarized dan perancangan wilayah. John Friedman dengan konsep center – periphery. Konsep ini lebih menunjuk pada lokasi ruang geografi.
–Kaitan dengan bandar: Growth center sinonim dengan pusat bandar atau perbandaran, konsep ini sesuai untuk menyusun hirarki struktur tempat pusat bandar berdasarkan ukuran dan fungsi. Bandar sebagai titik awal perancangan pembangunan.
–Dalam kenyataan spread effect tidak terjadi di periphery tetapi di dalam bandar.

4. Secondary Cities (SC) [12,13,14,24]
–Rondinelli (1983) berpendapat bahawa pembangunan SC (bandar berukuran menengah dengan sekitar 100,000 penduduk) merupakan cara untuk merangsang perekonomian desa, memperlambat migrasi ke bandar besar dan pemencaran pertumbuhan ekonomi ke wilayah tertinggal. Dengan kata lain sc adalah “fungsi bandar dalam pembangunan desa”.
–Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan SC adalah lokasi, sumber alam, polis dan militer, fungsi pentadbiran, infestasi asing dan ketersediaan infrastruktur. Pemencaran pembangunan tergantung pada jaringan SC, pasar pekan dan desa.
–Kelemahan: belum terbukti terjadi keseimbangan pola urbanisasi, belum jelas ukuran bandar ditentukan oleh keberhasilan pembangunan, belum pasti SC dapat memanipulasi hirarki bandar, belum tentu pola ini menguntungkan orang miskin, impak pembangunan SC di daerah desa belum tentu sanggup memberikan beberapa keuntungan terhadap orang miskin.
5. Clustering City Development (CCD) [10,11]
–Dikemukakan oleh A. Laquian, K. Choe (2008) iaitu proses di mana bandar terdiri atas beberapa bandar yang mengembang dan bersatu bersama membentuk wilayah aktiviti bandar secara bersama pada level sub nasional.
–Keunggulan: Pendekatan ini mempertinggi efisien kewangan, integrasi infrastruktur dan perkhidmatan beberapa bandar berbanding bandar, pekan, desa, kampung secara persendirian; mempertinggi potensi kewangan; kesempatan yang lebih baik bagi sektor swasta untuk ikut serta dalam projek pembangunan yang lebih luas khasnya dalam pembangunan infrastruktur dan perkhidmatan; meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah perbandaran seperti pencemaran yang tidak tergantung batas politik administratif bandar, pekan, desa, kampung secara individu; membantu pembangunan bandar dan desa secara bersama.
–Penghambat: Pengaturan mekanisme kerajaan dan institusi semakin kompleks kerana CCD terdiri atas beberapa bandar dengan berbagai masalah petempatan setinggan, petempatan sesak dan kotor, kekurangan infrastruktur dan perkhidmatan, kesesakan lalu lintas, pencemaran persekitaran, jenayah dan keganasan; Pegawai yang sudah terbiasa dengan autonomi daerah kesulitan menerapkan CCD; pembahagian wilayah pentadbiran provinsi atau negeri menghalangi kerjasama dan koordinasi; Area CC yang terlalu luas menyebabkan jarak tempuh jauh dan biaya transpor mahal; Jalinan sosio ekonomi CC yang kompleks menyebabkan seluruh bandar sukar disusun perancangan bandar yang menyeluruh; Hambatan status milik tanah.

No comments:

Post a Comment